93 540 93 50     Subscriu-te a teia.cat

Subvencions i ajuts

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2019. La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2019 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords: PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2019 per les…
Resolució GAH/786/2017, de 12 d’abril QUI LA POT DEMANAR S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer ( no superior a 600€) i els ingressos de la renda de la unitat de convivència. Per saber els requisits…
Beneficiaris Alumnes empadronats a Teià que la seva unitat de convivència no superi els ingressos següents: Nombre de membres Ingressos nets mensuals 2 739,86 € 3 910,59 € 4 1081,33 € 5 1252,06 € 6 1422,80 € La renda disponible de la unitat de convivència s’obté de la suma dels…
Segons bases establertes pel Consell Comarcal del Maresme amb conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Beneficiaris Alumnes que la seva unitat familiar tinguin una renda no superior als ingressos anuals següents: El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per…
QUI LA POT DEMANAR Les persones físiques que compleixin els requisits i siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. REQUISITS DEL LES PERSONES SOL·LICITANTS ·         Tenir la residència legal a Catalunya. ·         Tenir ingressos suficients per poder pagar…
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar